Kategoriler

Sepetiniz

Sepetiniz boş!

Hesabım

Destek

İade Koşulları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ("Kanun") gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde iade haklarını kullanarak sebep göstermeden ve "kargo ücreti ödemeden" ürünleri iade etme hakkıdır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ("Kanun") gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde iade haklarını kullanarak sebep göstermeden ve "kargo ücreti ödemeden" ürünleri iade etme hakkıdır.

 

1.Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin İade Hakkı;

 

Taksitle satış sözleşmeleri ile ilgili hükümler Kanunun 17. maddesinde, iade hakkı ise 18. madde ile düzenlenmiştir.

 

14.01.2015 tarihli Resmi Gazete'de Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

İade hakkı

 

1. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden iade hakkına sahiptir.

 

2. İade hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de iade hakkını kullanabilir.

 

3. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin iade hakkı hükümleri uygulanır.

 

4. İade hakkının kullanıldığına dair bildirimin iade hakkı süresi içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı iade hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

 

5. Satıcı iade süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici iade hakkını kullanamaz.

 

6. İade hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici iade hakkını kullanamaz.

 

7. Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde iade hakkı kullanılamaz.

 

8. Kanunda düzenlenen diğer sözleşmelere ilişkin tüketici lehine olan iade hakkı hükümleri saklıdır.

 

İade hakkının kullanılmasının sonuçları

 

1. Tüketicinin iade hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı iade bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

 

2. İade hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, iade hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici iade hakkını kullanmamış sayılır.

 

3. İade hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek zorundadır.

 

2. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin İade Hakkı,

 

Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili hükümler, Kanunun 48. maddesinde açıklanmaktadır.

 

Mesafeli sözleşmeler de, aynı işyeri dışında yapılan sözleşmeler gibi tüketici açısından bazı riskler içermektedir. İşyeri dışında yapılan sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların, mağaza gibi olağan sözleşme kurma mekânları dışında fiziksel olarak karşılaşmasıyken mesafeli sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların hiç karşılaşmamasıdır. Evinden telefon, internet, mektup gibi vasıtalarla sözleşmeyi kuran tüketici, satıcı veya sağlayıcının yüzünü dahi görmemektedir. Nitekim bu tür sözleşmelerde sorun genelde çok düşünülmeden, sözleşmeye ve edime ilişkin ayrıntılar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan, piyasada sunulan aynı türden mal veya hizmete ilişkin sözleşme koşulları ile karşılaştırma yapmadan, mal hiç görülmeden satım sözleşmesi akdediliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu hallerde de bilgi eksikliğinin giderilmesi için 25/10/2011 tarihli Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesine uyumlu olarak tüketicinin sözleşme ve edim hakkında aydınlatılması ve kendisine bir iade hakkının verilmesi uygun gözükmektedir.

 

27.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

 

Bu yönetmeliğe göre Tüketicinin İade Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri şu şekilde belirlenmektedir.

 

İade hakkı

 

1. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden iade hakkına sahiptir.

 

2. İade hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de iade hakkını kullanabilir.

 

 

İade hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrıteslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 

3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

4. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

 

5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin iade hakkı hükümleri uygulanır.

 

Eksik bilgilendirme

 

1. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, iade hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, iade hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda iade süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

 

2. İade hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

 

İade hakkının kullanımı

 

1. İade hakkının kullanıldığına dair bildirimin iade hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

 

2. İade hakkının kullanılmasında tüketici, EK'te yer alan formu kullanabileceği gibi iade kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya iade beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere iade hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu iade taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

 

3. Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK'te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.

 

4. Bu maddede geçen iade hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 

Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

 

1. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin iade hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

 

2. Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

 

3. İade hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Tüketicinin yükümlülükleri

 

1. Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici iade hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

 

2. Tüketici, iade süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 

İade hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

 

1. Kanunun 30. maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin iade hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, 13. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

 

2. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin iade hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

 

İade hakkının istisnaları

 

1. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde iade hakkını kullanamaz:

 

1.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

1.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

1.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

1.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

1.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

1.6 Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

1.7 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

1.8 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

1.9 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

1.10 İade hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 

İADE HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için iade hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde iade hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

- Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

- Her türlü yazılım ve programlar

- DVD, VCD, CD ve kasetler

- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

- Hür türlü kozmetik ürünleri

- Telefon kontör siparişleri

- Sebze ve Meyve Ürünleri

  • paylaş
MAĞAZALAR
Siparişlerinizi aşağıdaki mağazalarımız aracığıyla da kolayca verebilirsiniz.
N11
Hepsiburada
Trendyol
E-PTT AVM
Gittigidiyor
Amazon